Entries from 2016-01-22 to 1 day

Tiem nang BDS cong nghiep trong nam 2016

BÐS công nghiệp là 1 trong những lĩnh vực hưởng lợi nhất lúc Việt Nam sẽ thu hút đầu tư từ các nhà cung cấp nước không tính, theo xu thế chuyển hoạt động phân phối sang Việt Nam để tận hưởng những khuyến mãi về thuế. Chi tiết trương trình …