Entries from 2016-06-02 to 1 day

Ko co cu soc voi co phieu bds

Một trong những quy định mới của Thông tư 06/2016/TT-NHNN (thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN) mà Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành là hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản tăng từ 150% lên 200%. Đây là quy định có th…