Entries from 2016-11-23 to 1 day

Xung dot loi ich va khat vong thinh vuong

Cần đưa vào luật một số quy định mới và sửa đổi các quy định hiện hành để giảm thiểu tình huống xung đột lợi ích, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.“Kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) là điều kiện thiết yếu để Việt Nam đạt được khát vọng trở …