Entries from 2017-04-22 to 1 day

CENINVEST dong hanh cung nhung hoat dong cong dong

Không chỉ chú trọng đến hoạt động phát triển kinh doanh, hiện tại nhiều doanh nghiệp BĐS còn chú trọng và tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.Theo kết quả khảo sát của một đơn vị tư vấn vào quý 1/2017, các vấn đề trách nhi…